Skip to main content

Algemene voorwaarden

Bij Digital Work streven we naar transparantie en duidelijkheid voor al onze klanten. Geen verstikkende contracten die u jarenlang binden, geen verborgen kosten die plotseling opduiken. We begrijpen echter dat algemene voorwaarden nodig zijn om ons bedrijf te beschermen tegen onverwachte situaties.

Maar we geloven ook dat onze algemene voorwaarden begrijpelijk moeten zijn voor iedereen, ongeacht hun juridische achtergrond. Bij ons hoef je geen vergrootglas te gebruiken om onze voorwaarden te lezen.

Bij Digital Work staan we voor klantvriendelijkheid, transparantie en heldere communicatie. We willen ervoor zorgen dat onze klanten zich comfortabel voelen en volledig op de hoogte zijn van onze afspraken.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden B2B

1. Algemeen. Alle rechtsverhoudingen tussen Digital Work BV, met handelsnaam Digital Work BV, met vestigingsadres, Achter de Hoven 51 bus A101, 2230 Herselt, met ondernemingsnummer 0783.528.782 en BTW BE0783.528.782 en haar rechtsopvolgers (verder ‘Digital Work’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Digital Work biedt als onafhankelijke dienstverlener diverse diensten inzake: – webdesign incl. webshops; – grafisch ontwerp; – fotografie; – drukwerk; – plaatsing van reclame; – SEO, promotiefilms en social media. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel tegenstelbaar aan Digital Work indien zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat communicatie per e-mail als schriftelijke communicatie en geldig bewijsmiddel kan worden beschouwd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen uit de offerte voorrang. Voor zover de klant algemene voorwaarden voor haar leveranciers of dienstverleners heeft, worden zij uitgesloten. Digital Work behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde versie zal slechts op reeds lopende overeenkomsten van toepassing worden voor zover deze nieuwe voorwaarden door de klant worden aanvaard. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatst op 8 mei 2023 geüpdatet.

2. Offerte. Een offerte van Digital Work is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Digital Work en is slechts geldig ten aanzien van de persoon/personen tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14)kalenderdagen na datum van de offerte. Digital Work heeft vóór de aanvaarding van de offerte door de klant het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt. Een offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld op de offerte. Een samengestelde prijsopgave verplicht Digital Work niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen de overeenkomstig opgegeven prijs. Offertes omvatten enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomst.

3. Totstandkoming van de overeenkomst. Elke overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Digital Work van de ontvangst van de aanvaarding van de offerte door de klant. Digital Work zal evenwel pas tot uitvoering van de opdracht overgaan indien ook het eventueel gevraagde voorschot is betaald. Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de opdracht zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Digital Work. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje. Door zijn aanvaarding erkent de klant volledig geïnformeerd te zijn over alle aspecten van de diensten.

4. Privacy. De klant geeft Digital Work de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. Digital Work streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Digital Work verwijst dienaangaande naar haar privacybeleid, dewelke via de homepage van www.digitalwork.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het privacybeleid kan ook steeds op eerste verzoek worden bekomen. De klant geeft aan Digital Work de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

5. Annulatie. Indien de klant na zijn aanvaarding een opdracht van bepaalde duur geheel of gedeeltelijk annuleert, zal hij in ieder geval een bedrag van 25% van het vooropgestelde factuurbedrag met een min. van 250 euro verschuldigd zijn met in ieder geval ook vergoeding voor geleverde prestaties en gemaakte kosten, behoudens indien deze terugtrekking gerechtvaardigd is ingevolge deze algemene voorwaarden en/of de wet. Dit onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. Uitstel van een opdracht zal beschouwd worden als een annulatie van een opdracht.

6. Uitvoeringstermijnen. Uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij anders afgesproken. Vertraging geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Wijzigingen in de opdracht of vertragingen in het aanleveren van informatie door de klant hebben automatisch tot gevolg dat eventuele afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen. 1 © Digital Work

7. Uitvoering algemeen. Digital Work verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren, met inachtname van de op dat moment geldende wettelijke, technische en reglementaire bepalingen. Digital Work kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, tekortkomingen of overtredingen die zouden begaan zijn vóór haar tussenkomst. Partijen zijn geen exclusiviteit overeengekomen. Als zelfstandig dienstverlener is Digital Work volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. Digital Work zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders overeengekomen. Digital Work zal deze opdracht uitoefenen zonder dat zij, haar aangestelden, werknemers of zelfstandigen die zij met de uitvoering van de overeenkomst heeft belast, onder het gezag van de klant staan (geen band van ondergeschiktheid), evenwel met respect voor de algemene richtlijnen en strategische beslissingen genomen door de klant. Alle documenten, briefwisseling en onderhandelingen gevoerd tussen Digital Work en de klant, dienen aanzien te worden als een onontbeerlijk instrument om hem toe te laten de diensten overeenkomstig de overeenkomst uit te voeren en niet als de uitdrukking van enigerlei gezagsverhouding tussen Digital Work en de klant. Geen van beide partijen verkrijgt op grond van de overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de andere partij. Digital Work kan voor specifieke diensten een beroep doen op derden voor de uitvoering van (delen van) de overeenkomst, zonder dat een voorafgaandelijk akkoord van de klant nodig is. Digital Work kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde die niet in haar onderaanneming werkt, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. Digital Work kan aldus geenszins verplicht worden om enige betaling aan desbetreffende derden te doen.

8. Specifiek voor Webdesign. Digital Work voorziet in website design in WordPress (en voor webshops met WooCommerce plugin). Voor opmaak van nieuwe websites dient de klant een voorschot van 30% van het vooropgestelde factuurbedrag te betalen – met een minimum van 100 euro, hetgeen zal worden gefactureerd bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Digital Work en de klant. Ieder nieuwe website die wordt afgeleverd, is voorzien van een extra admin account met volledige rechten. Zodoende heeft de klant de mogelijkheid om later efficiënt over te stappen naar een andere provider of om zelf de website verder te beheren. Voor zolang de website in beheer van Digital Work is, heeft de klant enkel een beperkte admin account zodat hij eenvoudig teksten en foto’s kan wijzigen. De extra admin account wordt dus pas beschikbaar van zodra de overeenkomst met Digital Work rechtmatig werd beëindigd. Voor nieuwe websites wordt maximaal in 3 rondes revisie voorzien. Na aanvang van de werken heeft de klant in ieder geval een maximumperiode van 4 weken om alle content aan te leveren. Doet de klant dit niet, dan heeft Digital Work recht op vergoeding van extra in te plannen uren die in regie zullen worden aangerekend worden Digital Work wil hierbij ook wijzen op het eventuele recht op schorsing en beëindiging van de opdracht. Zodoende zal Digital Work dus ook de deadline kunnen verschuiven gelet op de aanneming van ander werk. Het gebruik van betaalde plugins (licenties) vervalt wanneer de website door een andere webdesigner wordt beheerd. Zodoende zullen er geen updates meer worden doorgegeven en is het de bedoeling dat de opvolgende webdesigners zelf een activatiecode gaat aanvragen. Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt Digital Work samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Overeenkomsten van onderhoud van de website (zijnde hosting, support, back-up, domeinnaam) worden evenwel jaarlijks aangegaan, en worden jaarlijks automatisch verlengd met één (1) jaar, indien deze niet worden opgezegd uiterlijk dertig (30) kalenderdagen voor de afloop ervan. De klant kan de website op elk moment laten onderhouden door een andere partij, doch is in dat geval niet gerechtigd op terugbetalingen van de jaarlijkse kostprijs. De klant zal van Digital Work herinneringse-mails ontvangen. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Digital Work en wordt jaarlijks aangepast. In ieder geval zal Digital Work de jaarlijkse registraties pas effectief vernieuwen voor zover de klant deze heeft betaald. Laattijdige betaling kan aldus resulteren in de stopzetting van de domeinnaam. Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Digital Work wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Digital Work van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Digital Work kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Digital Work eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik. Digital Work is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. De klant is verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoud van de website en verbindt er zich toe dat alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften worden nageleefd. Tenzij anders bedongen, zal de klant geen “adult content” en/of een andere verboden content aanbieden. De klant vrijwaart Digital Work tegen om het even welke claim aangaande de inhoud, het gebruik van de website of de software die erop draait of via de website ter beschikking wordt gesteld. In het geval zij hiertoe door een derde wordt aangemaand wegens een vermeende inbreuk op publieke of private rechten of plichten, heeft Digital Work het recht om de website voorlopig te sluiten totdat de klant redelijkerwijze de ongegrondheid van de aanmaning kan aantonen, zonder dat Digital Work aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het sluiten van de website. Voor de dienstverlening door derden in haar onderaanneming zal Digital Work waar nodig uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden van haar leveranciers verwijzen. Dit is onder meer het geval voor website hosting, wat kan worden aangeboden via SiteGround. De SiteGround algemene voorwaarden zijn te vinden op https://www.siteground.com/terms.htm. De klant verklaart deze voorwaarden gelezen te hebben en verklaart expliciet ermee akkoord te gaan voor zover deze hem aanbetreffen. Digital Work geeft in ieder geval geen garanties die verder gaan dan deze die vermeld staan in de SiteGround algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de externe plugins, externe betaalmodules waarop de klant zou intekenen. Digital Work heeft hier zelf geen invloed op. 2 © Digital Work De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Digital Work. Digital Work kan een modelformulier voor privacybeleid en algemene voorwaarden ter beschikking stellen. Digital Work is evenwel geen juridisch adviseur en zodus dienen deze modellen enkel ter algemene informatie en illustratie en zijn in ieder geval niet afgestemd op de noden van een specifieke klant. Aldus kan Digital Work geenszins aansprakelijk worden gehouden voor enige gebreken, fouten in deze formulieren. Digital Work raadt de klant expliciet aan om dienaangaande contact op te nemen met een juridisch expert.

9. Specifiek voor grafisch ontwerp Voor opmaak van grafische ontwerpen dient de klant een voorschot van 30% van het vooropgestelde factuurbedrag te betalen – met een minimum van 100 euro, hetgeen zal worden gefactureerd bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Digital Work en de klant. Er wordt in maximaal 3 rondes revisie voorzien. Alle meerwerk zal extra aangerekend worden in regie. De content moet aangeleverd worden binnen de termijn voorzien in de offerte. Zo niet, is Digital Work gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te beëindigen of de deadline te verschuiven gelet op de aanneming van ander werk. Grafische ontwerpen worden enkel in EPS, JPG, PNG of PDF afgeleverd, het bronbestand zal nooit worden overgemaakt aan de klant (zoals PSD voor Photoshop of AI voor Illustrator. Mock-ups of voorbeelden van een ontwerpen die niet werden gefactureerd mogen nooit gebruikt worden, noch wordt de klant er eigenaar van. De klant erkent uitdrukkelijk dat er mogelijke kleurverschillen kunnen optreden bij het drukken van het ontwerpen. Digital Work raadt de klant dan ook aan om bij de drukker een proefdruk te bestellen. De klant zal in ieder geval voorzien in de finale revisie ‘goed voor druk’ alvorens het ontwerp aan de drukker wordt overgemaakt. Daar waar deze clausule afwijkt van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft het bepaalde in deze clausule voorrang.

10. Specifiek voor fotografie Digital Work zal voorzien in de fotografische werken zoals voorzien in de offerte, zoals dit kunnen zijn foto’s van interieur, exterieur, producten, al dan niet via drones of in de studio. Voor bepaalde soorten productfoto’s kan een meerprijs worden doorgegeven zoals aangegeven in de offerte. Er wordt in ieder geval voorzien in een intakegesprek zodat beide partijen mooi kunnen overleggen over de stijl etc. Wenst de klant nadien alsnog een andere stijl etc., dan zal dit beschouwd worden als meerwerk. Voor fotografische werken dient de klant een voorschot van 30% van het vooropgestelde factuurbedrag te betalen – met een minimum van 100 euro, hetgeen zal worden gefactureerd bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Digital Work en de klant. Wanneer werd afgesproken dat Digital Work de producten ontvangt, worden deze pas terugbezorgd aan de klant na oplevering van de foto’s en na betaling van de eindfactuur. Dit eventueel om bijkomende shoots te maken. De klant zal in ieder geval de goederen zelf opnieuw komen ophalen. Bij niet-ophaling na 6 maanden na de beëindiging van de overeenkomst heeft Digital Work het recht om de goederen te behouden of te vernietigen. Wanneer wordt afgesproken dat Digital Work de goederen zelf komt ophalen wordt deze kostprijs vermeld in de offerte. Digital Work kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor defecten aan producten die reeds bestonden op het moment van levering aan Digital Work. De materialen moeten aangeleverd worden binnen de termijn voorzien in de offerte. Zo niet, is Digital Work gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te beëindigen of de deadline te verschuiven gelet op de aanneming van ander werk. Alle fotografie wordt aangeleverd in JPG of PNG en niet in RAW. De afgesproken datum van een fotoshoot is in principe bindend voor beide partijen. Dit betekent dan ook dat niet-aanwezigheid van een medewerker van een team, in principe geen overmacht uitmaakt in hoofde van de klant in geval van een team fotoshoot. Hetzelfde geldt in geval van bijvoorbeeld noodweer op het moment van een geplande shoot buiten. Daar waar deze clausule afwijkt van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft het bepaalde in deze clausule voorrang.

11. Specifiek voor Drukwerk Digital Work voorziet in allerhande drukwerk zoals prints, fotobehang, zitzakken, flyers, gatgets etc. Het bestelde drukwerk is datgene dat vermeld is in de offerte. Drukwerk dient steeds integraal voorafbetaald te worden. Digital Work zal aldus de factuur sturen bij de totstandkoming van de overeenkomst. De klant erkent uitdrukkelijk dat er mogelijke kleurverschillen kunnen optreden bij het drukken van het ontwerpen. Digital Work raadt de klant dan ook aan om bij de drukker zo mogelijk een proefdruk te bestellen, zeker in geval van bestelling van grote hoeveelheden. Digital Work zal de beschrijving van de bestelde goederen/materialen zo goed mogelijk proberen weergeven bv. soort papier of reclamepaneel. Digital Work kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval de klant uiteindelijk toch niet akkoord is met het geleverde materiaal, maar die toch voldoet aan de door Digital Work gegeven beschrijving. 3 © Digital Work Het drukwerk kan geleverd worden indien dit zo is overeengekomen in de offerte. Mocht de klant later een ander leveringsadres kiezen, dan is de voorafgaandelijke toestemming van Digital Work vereist en kan desgevallend ook een meerkost worden aangerekend. Digital Work kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van levering door haar leveranciers. Daar waar deze clausule afwijkt van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft het bepaalde in deze clausule voorrang.

12. Specifiek voor het plaatsen van reclame Wanneer het plaatsen van reclame een factuurbedrag van 1000 euro te boven gaat, hanteert Digital Work een voorschot van 30% op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, 40% enkele dagen voor effectieve plaatsing en de overige 30% zal onmiddellijk na plaatsing worden gefactureerd. Wanneer de klant zelf in de opmetingen wenst te voorzien, kan Digital Work niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verkeerde afmeting van de reclame. In geval de ondergrond van de plaats waarop de reclame moet bevestigd worden en er dienen werkzaamheden te gebeuren om de ondergrond geschikt te maken, zullen deze kosten doorgerekend worden aan de klant. Uiteraard kan Digital Work niet verantwoordelijk gehouden worden voor latere slijtage bv. door zoninval, dan wel vernieling van de reclame bv. door vandalen. De afgesproken datum van een plaatsing is in principe bindend voor beide partijen. Indien de plaatsing niet mogelijk is door toedoen van de klant is in ieder geval een vaste schadevergoeding van honderd vijftig euro (€ 150,00) verschuldigd. Daar waar deze clausule afwijkt van andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft het bepaalde in deze clausule voorrang.

13. Vertrouwelijkheid. Digital Work respecteert de principiële vertrouwelijkheid van de opdracht en Digital Work zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de diensten. Wanneer Digital Work voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op onderaannemers, worden onderaannemers ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Omgekeerd aanvaard ook de klant de vertrouwelijkheid van de overeenkomst en opdracht te respecteren. Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan.

14. Medewerking van de klant. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen verwacht Digital Work van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht als op eenvoudig verzoek. Digital Work kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde informatie van de klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Digital Work alsdan steeds gerechtigd haar prestaties op te schorten. Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op kantoor van de klant of op een door hem aangewezen locatie, zorgt de klant voor een adequate werkruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en dit zonder dat hiervoor kosten aan Digital Work kunnen worden doorgerekend. In geval Digital Work bepaalde werkzaamheden moet overdragen aan de klant of een door de klant aangeduide derde, zullen deze prestaties ook vergoed worden. Indien de overeenkomst met meerdere personen tot stand kwam of de klant meerdere contactpersonen heeft, is Digital Work gerechtigd op instructie van één van die personen te handelen, tenzij anders overeengekomen.

15. Opzeg voor opdrachten van onbepaalde duur. In geval van opdrachten van onbepaalde duur kunnen beide partijen de overeenkomst opzeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden. De opzeg zal aan de andere partij te kennen gegeven worden door middel van een aangetekend schrijven.

16. Onmiddellijke schorsing of beëindiging door Digital Work. Digital Work behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals: – schending door de klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden; – belangenconflict; – indien de klant Digital Work zou verzoeken haar integriteit of aansprakelijkheid in het gedrang te brengen – indien de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettige verplichting; – indien de website zonder schuld van Digital Work inbreuk maakt op rechten van derden; – ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant. De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Digital Work worden medegedeeld. De schorsing of ontbinding brengt verder de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De in gebreke zijnde klant zal Digital Work bij beëindiging steeds het honorarium betalen dat zij normaal voor de opdracht van bepaalde duur ontvangen zou hebben dan wel voor reeds geleverde 4 © Digital Work prestaties in geval van opdrachten van onbepaalde duur, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de verplichtingen die Digital Work reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht, onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade.

17. Overmacht. Alle elementen die, buiten de wil van Digital Work, op het moment van het opmaken van de offerte en het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Digital Work de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte van de medewerkers van Digital Work, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, vertragingen of tekortkomingen door externen, in gebreke blijven van de klant, het krijgen van foutieve inlichtingen of materialen van de klant, hacking, technische problemen zoals een crash of black-out van een informaticasysteem of hostende server, fouten of tekortkomingen begaan door onderaannemers of leveranciers van Digital Work, of infectie van de software door een virus zullen beschouwd worden als overmacht. Digital Work kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten haar wil of controle. Overmacht geeft Digital Work daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

18. Controle. De klant verbindt zich ertoe het werk van Digital Work mooi op te volgen en na te gaan of het geleverde overeenstemt met diens verwachtingen en met de door hem verschafte informatie en dit binnen de 8 dagen na oplevering van het werk. Zo nodig dient de klant tijdig aangepaste algemene instructies te geven. Bij gebreke aan klachten over de diensten binnen deze termijn worden de geleverde diensten geacht te zijn aanvaard. Het indienen van klachten heeft evenwel geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichting.

19. Intellectuele eigendom. Digital Work zal de intellectuele eigendomsrechten van de werken van de klant respecteren. Digital Work zal behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, dan wel haar gebruiksrechten, op alle door haar opgemaakte documenten en materialen, waaronder ook teksten, tekeningen, broncodes, objectcodes, materialen en notities en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant aanvaardt enkel een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave te verkrijgen, en dit in overeenstemming met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen en bestemmingen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Digital Work kan niets openbaar worden gemaakt of gebruikt. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Elk werk dat door Digital Work ontwikkeld wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de klant. In geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen van deze paragraaf zal de klant een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. In geval de klant zelf materiaal aanreikt, zoals teksten, garandeert de klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en dat hij Digital Work hiervoor zal vrijwaren. Digital Work behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn, desgevallend geanonimiseerd.

20. Vergoeding. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO, exclusief BTW en andere taksen en eventuele andere bijkomende kosten. Onder bijkomende kosten vallen onder meer kosten voor hosting of betalende plugins. Digital Work behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Digital Work is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren. Er wordt telkens maandelijks gefactureerd. De facturen van Digital Work zijn integraal betaalbaar op het adres van Digital Work via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting en dit binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Digital Work geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant en vervallen alle rechten van de client in verband met de betwisting. Indien het vastgestelde gebrek een gegronde klacht uitmaakt, heeft Digital Work de keuze tussen de aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos verbeteren, of het opnieuw verrichten van de afgekeurde diensten, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de diensten tegen de restitutie naar evenredigheid van door de klant reeds betaalde vergoedingen voor diensten. In geval een factuur aan meerdere personen is gericht, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de factuur. Voor elke factuur dat geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend aan 8% van het openstaande bedrag en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Onverminderd het voorgaande behoudt Digital Work zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 10% van de onbetaalde bedragen, met een absoluut minimum van honderd euro (€ 100,00) zonder ingebrekestelling en dit onverminderd rechterlijke vordering tot vergoeding voor hoger bewezen schade. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Digital Work verbonden aan de invordering van de schuld. Bovendien brengt de betalingsachterstand de opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt in geval van overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, dan op de vervallen rente en ten slotte op de openstaande hoofdsom.

21. Aansprakelijkheid. De verbintenis is in hoofde van Digital Work is ten allen tijde een middelenverbintenis. 5 © Digital Work De aansprakelijkheid van Digital Work, contractueel en extracontractueel, is beperkt tot het bedrag waarop Digital Work recht heeft ingevolge de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en), met inbegrip van het eigen risico dat Digital Work desgevallend draagt ingevolge desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering(en). Indien om welke reden ook de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Digital Work in ieder geval beperkt zijn tot de door de klant betaalde bedragen. Digital Work ontdoet zich niet van haar aansprakelijkheid voor een fout of nalatigheid gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schade, het een grove fout (van haar aangestelden) betreft, wanneer de beperking de bedoeling heeft Digital Work te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot gevolg heeft. Wat de producten of diensten afkomstig van derde leveranciers-onderaannemers van Digital Work- betreft, aanvaardt Digital Work geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leverancier bereid is te aanvaarden voor hun producten of diensten. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, moet elke vordering ten overstaan van Digital Work op straffe van verval onverwijld in rechte worden ingesteld. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van Digital Work in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. Onverminderd kortere termijnen ingevolge de wet of deze voorwaarden en onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, verjaren in elk geval alle vorderingen tegen Digital Work twee (2) jaar na het einde van de betrokken opdracht. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Digital Work in geen geval verplicht worden tot het vergoeden van schade ingevolge een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte voordelen of besparingen, verlies of vernietiging of beschadiging van de gegevens, noch tot het vergoeden van (andere) onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit een en dezelfde fout, worden zij beschouwd als eenzelfde schadegeval en wordt de schade aldus beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten. Indien Digital Work wordt aangesproken ingevolge een fout of nalatigheid van Digital Work en een derde en/of de klant, zal Digital Work ten hoogste aangesproken kunnen worden voor de schade die rechtstreeks is veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Digital Work zonder hoofdelijk of in solidum gehouden te zijn met die derde en/of de klant. De klant zal Digital Work vrijwaren tegen vorderingen van derden in verband met of voortvloeiende uit de opdracht ingevolge haar fout. Indien de klant de aansprakelijkheid van Digital Work in het gedrang brengt, dient die alle nodige maatregelen te nemen om Digital Work te vrijwaren voor elke schade die zij hiervoor kan oplopen.

22. Vertalingen. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden primeert op eventuele vertalingen.

23. Overdracht van de overeenkomst. De klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digital Work.

24. Nietigheid. De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of delen ervan doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en Digital Work, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene voorwaarden.

25. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Digital Work en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Digital Work en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Digital Work haar vestigingsadres heeft.

26. Vragen? Heb je verdere vragen of opmerkingen over deze Digital Work algemene voorwaarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info@digitalwork.be.

© Digital Work